En kvinne løper på tredemøllen på treningssenteret.

Trivselsregler

Slik har vi det hos Trene Sammen

Bli med oss å skape et inkluderende treningsmiljø

Som studentsamskipnad ønsker vi alltid det beste for våre medlemmer. Vi ønsker et inkluderende miljø, hvor alle føler seg trygge, velkomne og ivaretatt. Derfor har vi trivselsregler på våre treningssentre som vi forventer at våre medlemmer respekterer og følger. 
Vis hensyn 
Vi ønsker at alle våre medlemmer og ansatte skal vise hensyn og være snille mot hverandre. Dette innebærer å være høflig, og å ikke opptre ubehagelig, forstyrrende eller diskriminerende mot både ansatte og medlemmer på våre treningssentre. Å være høflig kan være å for eksempel la andre benytte seg av apparatet i pausene dine. Husk at treningssenteret er for alle! 
Ryddig og renhold 
Hos oss forventes det at medlemmer bidrar til å holde senteret rent, ryddig og benytter rene innesko. Husk å legge tilbake utstyr på riktig plass etter man har brukt det, samt vaske etter seg, slik at det er rent til nestemann eller -kvinne. Rene kluter eller papir og sprayflasker finner du på alle våre sentre. 
Kleskode
På Sammen Trening fokuserer vi på treningsglede for alle og ønsker å tilrettelegge for at alle skal føle seg komfortable. Treningstøy skal derfor hovedsakelig dekke mage/rygg og rumpe. Å trene i kun sport-BH eller bar overkropp er ikke tillatt.
Adgangskontroll 
For å komme deg inn på våre treningssentre må du ha med deg treningsbrikken din. Misbruk av dette, for eksempel at brikken blir brukt av andre, fører til en bot på 1000 kroner og annullering av medlemskapet. Ved glemt brikke får man en anmerkning, men slippes selvfølgelig inn på trening. Tre anmerkninger fører til et administrasjonsgebyr på 60kr. 
Doping 
Trene Sammen er et Rent Senter, og vi har nulltoleranse for doping. Vi gjennomfører tilfeldige tester i samarbeid med Antidoping Norge med jevne mellomrom. En positiv dopingtest eller å nekte å ta en dopingtest vil føre til utestengelse. Dette er igjen med på å bidra til et tryggere miljø for våre medlemmer. 
Mobil og foto 
Vis hensyn ved bruk av mobilen og kamera. Det er ikke tillatt å filme eller ta bilder av egen trening på en slik måte at andre medlemmer inngår i bakgrunnen. Bilder eller film fra garderober er ikke lov. Overtredelse fører til utestengelse.
Ved publisering på internett og sosiale medier trenger man samtykke fra de som er med på bildet eller filmen før det publiseres.
Pressefoto og bilder/videoer for kommersiell bruk (f.eks. promotere ett produkt) skal avklares på forhånd med vår kommunikasjonsavdeling.
Sammen kan vi gjøre Trene Sammen til et bedre, inkluderende og tryggere treningssenter for alle. 
Medlemsvilkår
Avtalevilkår for medlemskap ved Trene Sammen
1. Medlemskap Medlemskap ved Trene Sammen er personlig, og kan ikke overdras eller på annen måte brukes av 3. part. I vilkårene defineres avtalepartene som Trene Sammen og Medlemmet. Vilkårene er en del av Medlemsavtalen og vil sammen med innmeldingsprosedyren være Medlemsavtalen. Egne vilkår gjelder for klatrevegg/buldrerom. Trene Sammen har egne trivselsregler som må følges.
2. Antidoping Sammen Trening har en avtale med Antidoping Norge for å holde sentrene frie for doping. Som medlem hos Sammen Trening bekrefter du å ikke bruke noen form for stimuli eller doping som står oppført på Antidoping Norge sin liste. Listen kan til enhver tid finnes på www.antidoping.no . Ved mistanke kan du bli bedt om å frivillig skrive under på et egenerklæringsskjema og la deg dopingteste. En positiv dopingtest, unnlatelse av signatur av egenerklæringsskjema eller å unnlate å møte til dopingtest anses som vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og vil føre til oppheving av avtalen med øyeblikkelig virkning
3. Personopplysninger Vi viser til vår overordnede personvernerklæring
https://www.sammen.no/no/bergen/personvern
Utover dette gjelder følgende: Medlemmet samtykker til attrene sammenregistrerer og lagrer ikke-sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, elektronisk signatur (kryptert), foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og trene sammen sin administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet og ren praktisk informasjon. F.eks. endring av åpningstider og timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.
Trene sammen lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. Trene sammen vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre trene sammen sitt produkt bedre. Trene sammen vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.
Følgende systemer brukes til behandling av dine data. Og vi har databehandleravtaler i tilfeller hvor vi benytter eksterne leverandører:
 1. Exceline - Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk
 2. Ibooking - Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer
 3. CrediCare og Remind – Fakturering, betalingsoppfølging og inkasso
Innsyn fra medlemmet Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. Trene sammen vil så snart det er mulig og innen to uker slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting, se kontaktinformasjon i vår overordnede personvernerklæring (se lenke over). Du kan også henvende deg direkte til ditt treningssenter. Se kontaktinfo på vår hjemmeside.
Utleveres opplysningene til tredjeparter? Sammen benytter seg av underleverandører for å levere, utvikle og forbedre tjenestene våre. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personalopplysninger for andre formål. Underleverandørene blir da databehandlere og Sammen forblir behandlingsansvarlige. Sammen inngår databehandleravtaler med alle databehandlere som mottar, behandler og lagrer personopplysninger fra Sammen.
Informasjon til medlemmet og markedsføring Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Trene sammen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.
Dersom medlemmet følger Trene sammen på sosiale medier (f.eks Facebook eller Instagram) må medlemmet regne med at de vil motta informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen / avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. Trene Sammen vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.
4. Hva dekker medlemskapet Medlemskap i Trene sammen gir tilgang til hele senteret og alle produkter hvor man ikke trenger opplæring. Unntaket er Squash, Personlig trening,e-sport, og kurs som betales etter gjeldende priser, og hovedsakelig til en fordelaktig medlemspris. Senteret kan (delvis) bli avstengt i kortere perioder i forbindelse med eksamen, vedlikehold, eventer o.l. Trene Sammen vil i så fall forsøke å tilrettelegge for alternativer der dette er mulig.
5. Kontant medlemskap Ved kontant semester avtale er medlemskapet ett semester og utløper hhv 31. desember og 30. juni. I noen perioder av året selges også månedsmedlemskap som er gyldig fra dato til dato.
6. Avtalegiro 12 mnd bindingstid
 1. Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måned oppsigelsestid
 2. Medlemskapsperioden for avtalegiro uten binding er løpende med 1 måned oppsigelsestid (minimum 2 måneder varighet)
 3. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden
 4. Ved inngåelse av medlemskap betales det for inneværende måned og for det første avtalegirotrekk, deretter via bank gjennom avtalegiro.
 5. Terminbeløpet forfaller til betaling den 28. hver måned, og medlemmet er ansvarlig for at betaling utføres i tide via avtalegiro.
 6. Betalingsforpliktelsen i henhold til kontrakten bortfaller ikke dersom medlemmet unnlater å benytte treningssenteret Medlemmet må selv informere om endring av bankkonto, e-post, o.l.
 7. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft
 8. Oppsigelse skal sendes inn via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog. Årsak til oppsigelse innenfor bindingstiden må dokumenteres (sensitive personopplysninger må ikke sendes via epost)
 9. Sammen forbeholder seg retten til, med forutgående varsel minst en måned i forkant, å regulere medlemskapsprisen. En slik prisøkning vil imidlertid ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt bindingstid eller medlemskap betalt via kontaktkjøp
 10. Utenlandske studenter som ikke har norsk bankkonto kan innvilges sesongmedlemskap kontant.
7. Avbrudd (frysing) av medlemskap:
 1. Trene sammen innvilger 1 mnd. frysing uten nærmere grunn som kan administres av kunden selv via "mine sider" i vår nettportal eller ved å sende sende inn en sak via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog
 2. Det innvilges normalt sett ikke avbrudd av medlemskapet ved ferieavvikling eller praksisperioder.
 3. Ved dokumentert flytting eller sykdom kan avbrudd innvilges etter søknad via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog. Slikt avbrudd innenfor bindingstid er gebyrbelagt med gebyr tilsvarende 1 måned medlemskap.
8. Oppsigelse av medlemskapet: Trene Sammen forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet dersom medlemmet foretar brudd på Trene Sammen sine retningslinjer:
 1. Tyveri fra senteret/medlemmer eller misbruker treningsutstyret og/eller lokaler
 2. Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika
 3. Ikke oppfyller Trene Sammen sin aldersgrense eller andre medlemsvilkår
 4. På en eller annen måte opptrer i strid med Trene Sammen sine interesser og formål
 5. Ikke overholder trivselsreglene på sentrene eller utviser truende adferd
9. Medlemmet:
 1. Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Dersom trene sammen ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet vil senteret be om en samtale med mål om å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuell treningsadferd
 2. Aldersgrensen hos Trene Sammen sine medlemmer er fylte 15 år. Barn i alderen 13-15 år kan trene sammen med foreldre eller verger. Fram til fylte 18 år må foreldre/verge godkjenne medlemskapet. Eventuell avtalegiro på medlemmets konto må godkjennes av foresatte. Uriktig opplysning om alder fører til inndragelse av medlemskort. Legitimasjon skal fremvises dersom tvil om alder.
 3. Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir med hensyn til hygiene, oppførsel og generell trivsel. Regelbrudd kan føre til inndragelse av medlemskort.
 4. Ved anvendelse av tilbud om rabatt eller refusjon for midlertidig stengt periode eller andre mangler fraskriver en seg retten til videre rabatt/refusjon.
 5. Treningstøy skal hovedsakelig dekke mage/rygg og rumpe. Å trene i kun sport-BH eller bar overkropp er ikke tillatt.
 6. Ved glemt treningskort får man en anmerkning, og ved tredje anmerkning (eller mistet kort) må medlemmet betale administrasjonsgebyr. Ved mistet chip er kunden selv ansvarlig for å melde ifra til senteret om dette.
 7. Er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskort ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-
 8. Er selv ansvarlig for å fremlegge gyldig student- eller ansattbevis ved kjøp av relevante medlemskap etter gjeldende regler. Medlemskapet erklæres ellers ugyldig og medlemmet må betale for bruk i henhold til ordinære priser.
 9. Er selv ansvarlig for å si opp avtalegiromedlemskap med løpende kontraktstid og informere om endringer av student-/ansattstatus. Ved endring av student-/ansattstatus vil pris per måned for løpende medlemskap endres fra studentpris til eksternpris - også innenfor bindingstid - fra og med første måned forutsetningene for medlemskapet ikke er oppfylt.
10. Trene Sammen forplikter seg med denne kontrakt å opprettholde samme standard på senteret som ved kontraktsinngåelse.
11. Trene Sammen fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at Trene Sammen har opptrådt uaktsomt.
12. Medlemmer oppfordres til å låse alle eiendeler i skap i garderoben med egen hengelås. Bruk av garderobeskap er kun i forbindelse med trening. Eventuelle okkuperte skap tømmes etter stengetid.
13. Trene Sammen er ikke ansvarlig for kompensasjon for tap av tilgang til treningssenter ved naturkatastrofer, krig, eller andre ekstraordinære situasjoner (eks. pandemi) utenfor Sammen sin kontroll (Force majeure) fra 0-14 dager. Utover denne varigheten blir man tilbudt gratis forlengning av medlemskap eller rabatt på fremtidige betalinger tilsvarende utilgjengelig periode.
14. Trene Sammen har normalt redusert åpningstid og gruppetreningsplan på helligdager, merkedager, jul, påske og medio juni til medio/ultimo august.
15. Bruker av klatreveggen utenom organisert aktivitet i regi av Trene sammen forplikter seg til å ha gyldig Brattkort. Kunden forplikter seg til å følge de henvisninger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for klatrevegg og buldrerom.
Bookingregler
For at flest mulig skal kunne delta på våre populære gruppetimer har vi noen enkle regler:
 1. Du kan bestille en time 2 dager før timen starter
 2. Du kan bestille time via nett/app inntil 30 minutter før timen starter
 3. Du kan avbestille timer/venteliste senest 120 minutter før timen starter for å unngå ikke-møtt-varsel
 4. Du må bekrefte oppmøte via kundestasjon senest 5 minutter før timestart for å unngå ikke-møtt varsel og risikere å miste plassen din
 5. Du må betale et gebyr for flere enn 3 ikke-møtt innenfor hvert semester eller sperres fra bestilling gruppetimer
 6. Du kan sette deg på venteliste dersom timen er full. Ved tildelt plass får du en SMS senest 90 minutter før timen
 7. Du kan bestille ledige plasser via kundestasjon tidligst 30 minutter før timen, uavhentede bestillinger blir ledige 5 minutter før timestart
 8. Du kan maksimalt bestille 2 gruppetimer per dag
 9. Du kan maksimalt bestille 4 gruppetimer per 7 dager