A woman running on a treadmill in a sports center.

Guidelines

This is how we do it at Trene Sammen

Join us and create an inclusive training environment

As a student welfare organization, we always want the best for our members. We want an inclusive environment where everyone feels safe, welcome, and taken care of. Therefore, we have guidelines for well-being at our gyms that we expect our members to respect and follow.
Show respect
We want all our members and staff to show respect and be kind to each other. This means being polite and not behaving unpleasantly, disruptively, or discriminatively towards both staff and members at our gyms. Being polite can, for example, mean letting others use the equipment during your breaks. Remember that the gym is for everyone!
Hygiene and neatness
We expect members to contribute to keeping the center clean and tidy and to use clean indoor shoes. Remember to put equipment back in its proper place after use and to clean up after yourself, so it's clean for the next person. Clean cloths or paper towels and spray bottles are available at all our centers.
Dress Code
At Sammen, we focus on the joy of exercise for everyone and want to facilitate an environment where everyone feels comfortable. Therefore, workout clothes should primarily cover the stomach, back, and buttocks. Exercising in just a sports bra or bare upper body is not allowed.
Access Control
To access our gyms, you must bring your membership chip. Misuse of this, such as someone else using the chip, will result in a fine of 1000 NOK and cancellation of membership. If you forget your chip, you will receive a warning, however, you will still be allowed to the gym. Three warnings will result in an administrative fee of 60 NOK.
Doping
Trene Sammen is a Clean Center, and we have zero tolerance for doping. We conduct random tests in collaboration with Anti-Doping Norway regularly. A positive doping test or refusal to take a doping test will result in suspension. This contributes to a safer environment for our members.
Mobile phones and photos
Show consideration when using the mobile phone and camera. It is not permitted to film or take pictures of your own training in such a way that other members are included in the background. Pictures or films from changing rooms are not allowed.
Violation leads to exclusion from the gym.
When publishing on the internet and social media, you need the consent of those who are in the picture or film before it is published.
Press photos and images/videos for commercial use (e.g. promoting a product) must be clarified in advance with our communications department.
Together we can make Trene Sammen a better, more inclusive and safer training center for everyone.
Booking rules
To help everyone participate in our popular group training classes some rules are needed:
 1. You can book a class 2 days before the class starts
 2. You can book a class via web/app up to 30 minutes before the class starts
 3. You can cancel classes/waiting list no later than 120 minutes before the class starts to avoid a no-show notification
 4. You must confirm attendance via the booking computer no later than 5 minutes before the class starts to avoid a no-show notification and risk losing your place
 5. You must pay a fee for more than 3 no-shows within each semester, or you will be blocked from booking group classes
 6. You can put yourself on a waiting list if the class is full. If you have been allocated a place, you will receive an SMS no later than 90 minutes before the lesson
 7. You can book available places via the booking computer no earlier than 30 minutes before the class, unconfirmed bookings become available 5 minutes before the start of the class
 8. You can book a maximum of 2 group classes per day
 9. You can book a maximum of 4 group classes per 7 days
Membership terms
(Translation pending, please use automatic translation)
Avtalevilkår for medlemskap ved Trene Sammen
1. Medlemskap Medlemskap ved Trene Sammen er personlig, og kan ikke overdras eller på annen måte brukes av 3. part. I vilkårene defineres avtalepartene som Trene Sammen og Medlemmet. Vilkårene er en del av Medlemsavtalen og vil sammen med innmeldingsprosedyren være Medlemsavtalen. Egne vilkår gjelder for klatrevegg/buldrerom. Trene Sammen har egne trivselsregler som må følges.
2. Antidoping Sammen Trening har en avtale med Antidoping Norge for å holde sentrene frie for doping. Som medlem hos Sammen Trening bekrefter du å ikke bruke noen form for stimuli eller doping som står oppført på Antidoping Norge sin liste. Listen kan til enhver tid finnes på www.antidoping.no . Ved mistanke kan du bli bedt om å frivillig skrive under på et egenerklæringsskjema og la deg dopingteste. En positiv dopingtest, unnlatelse av signatur av egenerklæringsskjema eller å unnlate å møte til dopingtest anses som vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og vil føre til oppheving av avtalen med øyeblikkelig virkning
3. Personopplysninger Vi viser til vår overordnede personvernerklæring
https://www.sammen.no/no/bergen/personvern
Utover dette gjelder følgende: Medlemmet samtykker til attrene sammenregistrerer og lagrer ikke-sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, elektronisk signatur (kryptert), foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og trene sammen sin administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet og ren praktisk informasjon. F.eks. endring av åpningstider og timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.
Trene sammen lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. Trene sammen vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre trene sammen sitt produkt bedre. Trene sammen vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.
Følgende systemer brukes til behandling av dine data. Og vi har databehandleravtaler i tilfeller hvor vi benytter eksterne leverandører:
 1. Exceline - Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk
 2. Ibooking - Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer
 3. CrediCare og Remind – Fakturering, betalingsoppfølging og inkasso
Innsyn fra medlemmet Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. Trene sammen vil så snart det er mulig og innen to uker slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting, se kontaktinformasjon i vår overordnede personvernerklæring (se lenke over). Du kan også henvende deg direkte til ditt treningssenter. Se kontaktinfo på vår hjemmeside.
Utleveres opplysningene til tredjeparter? Sammen benytter seg av underleverandører for å levere, utvikle og forbedre tjenestene våre. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personalopplysninger for andre formål. Underleverandørene blir da databehandlere og Sammen forblir behandlingsansvarlige. Sammen inngår databehandleravtaler med alle databehandlere som mottar, behandler og lagrer personopplysninger fra Sammen.
Informasjon til medlemmet og markedsføring Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Trene sammen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.
Dersom medlemmet følger Trene sammen på sosiale medier (f.eks Facebook eller Instagram) må medlemmet regne med at de vil motta informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen / avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. Trene Sammen vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.
4. Hva dekker medlemskapet Medlemskap i Trene sammen gir tilgang til hele senteret og alle produkter hvor man ikke trenger opplæring. Unntaket er Squash, Personlig trening,e-sport, og kurs som betales etter gjeldende priser, og hovedsakelig til en fordelaktig medlemspris. Senteret kan (delvis) bli avstengt i kortere perioder i forbindelse med eksamen, vedlikehold, eventer o.l. Trene Sammen vil i så fall forsøke å tilrettelegge for alternativer der dette er mulig.
5. Kontant medlemskap Ved kontant semester avtale er medlemskapet ett semester og utløper hhv 31. desember og 30. juni. I noen perioder av året selges også månedsmedlemskap som er gyldig fra dato til dato.
6. Avtalegiro 12 mnd bindingstid
 1. Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måned oppsigelsestid
 2. Medlemskapsperioden for avtalegiro uten binding er løpende med 1 måned oppsigelsestid (minimum 2 måneder varighet)
 3. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden
 4. Ved inngåelse av medlemskap betales det for inneværende måned og for det første avtalegirotrekk, deretter via bank gjennom avtalegiro.
 5. Terminbeløpet forfaller til betaling den 28. hver måned, og medlemmet er ansvarlig for at betaling utføres i tide via avtalegiro.
 6. Betalingsforpliktelsen i henhold til kontrakten bortfaller ikke dersom medlemmet unnlater å benytte treningssenteret Medlemmet må selv informere om endring av bankkonto, e-post, o.l.
 7. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft
 8. Oppsigelse skal sendes inn via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog. Årsak til oppsigelse innenfor bindingstiden må dokumenteres (sensitive personopplysninger må ikke sendes via epost)
 9. Sammen forbeholder seg retten til, med forutgående varsel minst en måned i forkant, å regulere medlemskapsprisen. En slik prisøkning vil imidlertid ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt bindingstid eller medlemskap betalt via kontaktkjøp
 10. Utenlandske studenter som ikke har norsk bankkonto kan innvilges sesongmedlemskap kontant.
7. Avbrudd (frysing) av medlemskap:
 1. Trene sammen innvilger 1 mnd. frysing uten nærmere grunn som kan administres av kunden selv via "mine sider" i vår nettportal eller ved å sende sende inn en sak via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog
 2. Det innvilges normalt sett ikke avbrudd av medlemskapet ved ferieavvikling eller praksisperioder.
 3. Ved dokumentert flytting eller sykdom kan avbrudd innvilges etter søknad via vårt kontaktskjema: https://sammen.no/no/hjelp-og-dialog. Slikt avbrudd innenfor bindingstid er gebyrbelagt med gebyr tilsvarende 1 måned medlemskap.
8. Oppsigelse av medlemskapet: Trene Sammen forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet dersom medlemmet foretar brudd på Trene Sammen sine retningslinjer:
 1. Tyveri fra senteret/medlemmer eller misbruker treningsutstyret og/eller lokaler
 2. Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika
 3. Ikke oppfyller Trene Sammen sin aldersgrense eller andre medlemsvilkår
 4. På en eller annen måte opptrer i strid med Trene Sammen sine interesser og formål
 5. Ikke overholder trivselsreglene på sentrene eller utviser truende adferd
9. Medlemmet:
 1. Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Dersom trene sammen ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet vil senteret be om en samtale med mål om å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuell treningsadferd
 2. Aldersgrensen hos Trene Sammen sine medlemmer er fylte 15 år. Barn i alderen 13-15 år kan trene sammen med foreldre eller verger. Fram til fylte 18 år må foreldre/verge godkjenne medlemskapet. Eventuell avtalegiro på medlemmets konto må godkjennes av foresatte. Uriktig opplysning om alder fører til inndragelse av medlemskort. Legitimasjon skal fremvises dersom tvil om alder.
 3. Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir med hensyn til hygiene, oppførsel og generell trivsel. Regelbrudd kan føre til inndragelse av medlemskort.
 4. Ved anvendelse av tilbud om rabatt eller refusjon for midlertidig stengt periode eller andre mangler fraskriver en seg retten til videre rabatt/refusjon.
 5. Treningstøy skal hovedsakelig dekke mage/rygg og rumpe. Å trene i kun sport-BH eller bar overkropp er ikke tillatt.
 6. Ved glemt treningskort får man en anmerkning, og ved tredje anmerkning (eller mistet kort) må medlemmet betale administrasjonsgebyr. Ved mistet chip er kunden selv ansvarlig for å melde ifra til senteret om dette.
 7. Er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskort ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-
 8. Er selv ansvarlig for å fremlegge gyldig student- eller ansattbevis ved kjøp av relevante medlemskap etter gjeldende regler. Medlemskapet erklæres ellers ugyldig og medlemmet må betale for bruk i henhold til ordinære priser.
 9. Er selv ansvarlig for å si opp avtalegiromedlemskap med løpende kontraktstid og informere om endringer av student-/ansattstatus. Ved endring av student-/ansattstatus vil pris per måned for løpende medlemskap endres fra studentpris til eksternpris - også innenfor bindingstid - fra og med første måned forutsetningene for medlemskapet ikke er oppfylt.
10. Trene Sammen forplikter seg med denne kontrakt å opprettholde samme standard på senteret som ved kontraktsinngåelse.
11. Trene Sammen fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at Trene Sammen har opptrådt uaktsomt.
12. Medlemmer oppfordres til å låse alle eiendeler i skap i garderoben med egen hengelås. Bruk av garderobeskap er kun i forbindelse med trening. Eventuelle okkuperte skap tømmes etter stengetid.
13. Trene Sammen er ikke ansvarlig for kompensasjon for tap av tilgang til treningssenter ved naturkatastrofer, krig, eller andre ekstraordinære situasjoner (eks. pandemi) utenfor Sammen sin kontroll (Force majeure) fra 0-14 dager. Utover denne varigheten blir man tilbudt gratis forlengning av medlemskap eller rabatt på fremtidige betalinger tilsvarende utilgjengelig periode.
14. Trene Sammen har normalt redusert åpningstid og gruppetreningsplan på helligdager, merkedager, jul, påske og medio juni til medio/ultimo august.
15. Bruker av klatreveggen utenom organisert aktivitet i regi av Trene sammen forplikter seg til å ha gyldig Brattkort. Kunden forplikter seg til å følge de henvisninger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for klatrevegg og buldrerom.