En gruppe studenter står i regnet og holder paraplyer for å beskytte seg mot regnskuret.

Slik prioriterer vi boligsøknadene

Alle studenter som betaler semesteravgift til Sammen og har fylt 18 år kan bo i studentboligene våre.

Slik tildeler vi studentboliger

Bolig til studiestart

Det er de yngste studentene som flytter til sine nye studiesteder som blir prioritert først. Etter det deler vi ut boliger etter søknadsdato.
Det går helt fint å hvis det viser seg at du ikke skal studere ved boligen du har fått likevel. Vi sletter kontrakten din, så lenge du gir oss beskjed innen 23. juli.

Bolig utenom studiestart

Du kan søke om studentboliger hele året. Resten av året deler vi ut boliger etterhvert som de kommer inn.

Tildelingsreglement for Sammen Bolig

Gyldig fra: 01. januar 2020

§ 1 INNLEDNING

Dette reglement gjelder for tildeling av boliger eiet og drevet av Studentsamskipnaden på Vestlandet, heretter benevnt som Sammen/Sammen Bolig, og er et tillegg til leieavtalen. Direktøren for Sammen Bolig eller den som bemyndiges kan gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglement.

§ 2 SØKNADSBERETTIGEDE

1. Søknadsberettiget er studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen og som har betalt semesteravgiften. Studenter som planlegger å studere ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Sammen kan også søke.
2. Studenter ved andres utdanningsinstitusjoner, eller doktorgradsstudenter (phd) som ikke har betalt semesteravgiften kan også søke. Disse har prioritet bak studenter nevnt i pkt.1. Det gjelder egne leiesatser for disse søkerne, og leieperioden er tidsavgrenset til 31.07.
3. Studenter som søker bolig hos Sammen Bolig må være fylt 18 år.
4. Hybler og hybelleiligheter er for studenter som bor alene.
5. Leiligheter er for studenter som bor alene, eller par uten barn.
6. Familier med barn er prioritert til familieboliger.
7. Søkere som tidligere er oppsagt etter leieavtalens § 13 vil ikke bli tildelt bolig.
8. Har søker selv sagt opp kan man ikke tildeles bolig på nytt før etter minimum ett semester.

§ 3 SØKNADSFRISTER

1. Det er hovedtildeling med søknadsfrist 15. mai. Se § 6.
2. Utenom hovedtildeling tildeles bolig fortløpende. Se § 7.

§ 4 SØKERS OPPLYSNINGSPLIKT

1. Søkerne plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurdering av søknaden. Dokumentasjon må fremlegges ved innflytting.
2. Søkere kan prioriteres på grunnlag av dokumenterte medisinske forhold. Dokumentasjon må fremlegges ved søknad.
3. Uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt i søknad eller senere medfører at leieavtalen kan kjennes ugyldig og leieforholdet kan heves.

§ 5 BOTID

1. Maksimal botid i Sammen Bolig sine boliger er begrenset til det som inntreffer først av: a) normert studietid b) 5 år
2. Det er anledning til å søke botid utvidet utover a) og b) dersom det har vært opphold i studiet grunnet sykdom eller annet.

§ 6 PRIORITERINGSREKKEFØLGE VED TILDELING AV BOLIGER VED HOVEDTILDELING

1. Beboere med ønske om ny leieavtale hvor bovilkårene fortsatt tilfredsstilles.
2. Internasjonale studenter som har reservert bolig i henhold til avtale mellom Sammen Bolig og utdanningsinstitusjonene.
3. De yngste studentene, med hjemstedsadresse utenfor postnumrene tilknyttet det enkelte studiestedet. Studenter som er tildelt barnehageplass hos Sammen Bolig prioriteres ved tildeling av familiebolig. Rekkefølgen mellom søkere som har lik prioritet avgjøres ved loddtrekning.

§ 7 PRIORITERINGSREKKEFØLGE VED TILDELING UTENOM HOVEDTILDELING

1. Fortløpende tildeling foretas, prioritert etter søknadstidspunkt. Studenter som er tildelt barnehageplass hos Sammen Bolig prioriteres ved tildeling av familieboliger.
2. Rekkefølgen mellom søkere med lik prioritet avgjøres ved loddtrekning.

§ 8 PRIORITERINGSREKKEFØLGE VED INTERNT BYTTE

1. Søknader prioriteres etter søknadstidspunkt, og på hvilket grunnlag det søkes om bytte.

§ 9 ANKEADGANG

Avslag på søknad om bolig kan ankes inn til Direktøren for Sammen Bolig. Anken skal begrunnes og vedlegges eventuelle attester og dokumentasjon. Anken sendes til Sammen Bolig senest 14 - fjorten - dager etter at avslaget er mottatt.

§ 10 TAUSHETSPLIKT

Alle som behandler saker etter dette reglementet har taushetsplikt om private forhold som de får kjennskap til under saksbehandlingen.

§ 11 REGLEMENTSENDRING

Sammen sitt Styre kan endre dette reglement etter eget forslag, eller etter forslag fra Administrerende Direktør.

IKRAFTTREDELSE

Dette reglementet trer i kraft 1.1.2020 og erstatter tidligere Tildelingsreglement.