sammen fagertun barnehage interiør

Vedtekter for Sammen Fagertun barnehage

Vedtekter for Sammen Fagertun barnehage

§1 EIERFORHOLD Universitetet i Bergen (UiB ) er eier av Fagertun barnehage, Kalfarveien 59 i Bergen kommune. Barnehagen drives av Studentsamskipnaden på vestlandet (Sammen). §2 FORMÅL Fagertun barnehage skal være et virkemiddel for å:
 1. rekruttere stipendiater, postdoktorer og kvalifisert forsknings- og undervisningspersonale til UiB
 2. sikre god gjennomstrømming av doktorgradsstipendiater
For øvrig skal driften av barnehagen være med på å sikre UiB stabil arbeidskraft. Barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. § 3 SAMARBEIDSORGANER Fagertun barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg slik det er fastsatt i barnehageloven med forskrifter. Samarbeidsutvalget skal bestå av til sammen seks representanter. UiB og Sammen utpeker hver sin representant som skal være eiers representant i samarbeidsutvalget. Foreldre/ foresatte og ansatte velger to representanter hver. § 4 OPPTAKS- OG KLAGEORDNING Barnehagens styrer innstiller til opptak og direktør i Sammen Barnehage er opptaksmyndighet.
Det skal tas hensyn til barnegruppens alderssammensetning ved tildeling av barnehageplass. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagen må fremsettes skriftlig for Sammen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Finner Sammen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass, jfr. vedtektenes § 5 - Prioritet ved opptak - punkt 1. Dersom Sammen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal Sammen sende klagen til klageinstansen. ________________________________________ Klageinstans er UiB v/ HR- avdelingen. Dersom klageinstansen finner at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass, jfr. vedtektenes § 5 - Prioritet ved opptak - punkt 1. § 5 OPPTAKSKRETS/ OPPTAKSKRITERIER Barnehagen tar i mot barn fra ett år til opplæringspliktig alder. I særskilte tilfeller kan yngre barn tilbys plass. En av barnets foreldre/ foresatte må ved opptak være ansatt i, eller i ferd med å tiltre, minst 75% stilling ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Vedkommende må ha sin daglige arbeidsplass ved UiB. Ansatte som har permisjon uten lønn ut over ett år er ikke søknadsberettiget. Prioritet ved opptak 1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet innenfor opptakskretsen. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd skal ha prioritet innenfor opptakskretsen. 2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. 3. Barn av stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell.
 1. Stipendiater i fag som har særlig behov for økt rekruttering.
 2. Postdoktorer i fag som har særlig behov for økt rekruttering.
 3. Forsknings og undervisningspersonell i fag som har særlig behov for rekruttering.
 4. Nyrekrutterte stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell som flytter fra utlandet for å tiltre stilling ved UiB skal vurderes særskilt. Det kan holdes av inntil to plasser til denne gruppen etter hovedopptaket.
 5. Øvrige stipendiater får plasser tildelt etter en samlet vurdering av søkernes behov for barnehageplass ut fra den enkeltes arbeids- og familiesituasjon.
4. Barn av øvrige ansatte
Personale som det er særlig viktig å få rekruttert til en stilling eller en stillingskategori eller som er knyttet til et fagområde med rekrutteringsproblemer.
Øvrige ansatte får plasser tildelt etter en samlet vurdering av søkernes behov for barnehageplass i Fagertun barnehage. § 6 SØKNAD Barnehagen følger samordnet opptak i Bergen kommune. Det er søknadsfrist for hovedopptak en gang i året. For suppleringsopptak er det ingen søknadsfrist og det kan derfor søkes om plass gjennom hele året. Plassene ved hovedopptaket tildeles fra august. Suppleringsopptak til ledige plasser foretas gjennom hele året. § 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST Barnehageplassen beholdes til barnet når opplæringspliktig alder, til den sies opp eller foreldrenes/ de foresattes tilknytningsforhold til UiB opphører. Opphører tilknytningsforhold til UiB, kan barnehageplassen beholdes ut semesteret. Det kan etter søknad, gjøres unntak fra tilknytningskravet til UiB når minst ett av partens barn med plass i barnehagen, har hatt plassen sammenhengende de siste to år før tilknytningsforholdet opphører. Barnets foreldre/ foresatte kan si opp plassen med 3 måneders varsel regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres til styrer i barnehagen. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/ foresatte har tatt i mot plassen. UiB kan som eier si opp avtaleforholdet på følgende vilkår:
 1. Ved nedleggelse av barnehagen
 2. Ved mislighold av betalingsbetingelsene
 3. Ved mislighold av barnehagens åpningstider
 4. Når plassen ikke benyttes etter intensjonene
 5. Når det er gitt uriktige opplysninger som grunnlag for opptak
§ 8 PERMISJON Det kan søkes om permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene/ foresatte har svangerskapspermisjon. Det kan søkes om permisjon for inntil ett år ved utenlandsopphold i forbindelse med arbeidssituasjonen ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Det kan i de ovennevnte tilfeller ikke søkes om permisjon for en kortere periode enn tre måneder. Ved innvilgelse av permisjon tas det forbehold om at det faktisk er ledig plass i barnehagen ved endt permisjon. Dersom det ikke er ledig plass vil barnet/barna bli tilbudt plass i en av Sammen sine barnehager inntil det igjen blir ledig plass i Fagertun barnehage. ________________________________________ Alternativ plass i en av Sammen sine barnehager er betinget av at foreldre/foresatte, minst en måned i forkant av endt permisjon, melder fra til styrer i Fagertun barnehage om at de ønsker et slikt alternativ. § 9 FORELDREBETALING Det følger av forskrift til barnehageloven – forskrift om foreldrebetaling – at foreldrebetaling ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det gis søskenmoderasjon etter forskriftens § 3. Det kan etter forskriftens § 4 gjøres unntak fra maksimalgrensen når:
 1. barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller
 2. kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil bli rammet
§ 10 ÅPNINGSTIDER Barnehagens åpningstid er kl. 07:00 – 17:00 mandag til fredag. Barnehagen holder stengt:
 1. Helligdager, 1. og 17. mai
 2. Påskeuken ( mandag til onsdag før Skjærtorsdag )
 3. 3 uker i juli måned
 4. Jul- og nyttårsaften samt dagene i mellom disse
 5. 5 planleggingsdager hvert år
§ 11 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Leke- og oppholdsarealet er fastsatt til minimum 4 m2 pr. barn over tre år, og 5.3 m2 pr barn under tre år. § 12 INTERNKONTROLL Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskriften og krav satt av Sammen.