Barn leker i en sandkasse.

Vedtekter for Sammen Barnehage

Revidert 25. oktober 2022

Gjelder for:

1. Sammen Blokksberg barnehage, Øyjordsveien
2. Sammen Bortigard barnehage, Nattland studentboliger
3. Sammen Fantoft barnehage, Fantoftveien
4. Sammen Fantoft Gård barnehage, Øvre Fantoftåsen 
5. Sammen Jekteviken barnehage, Magnus Lagabøtes plass
6. Sammen Nerigard barnehage, Birkelundsbakken
7. Sammen Oppigard barnehage, Birkelundsbakken
8. Sammen Vardafjell barnehage, Haugesund
9. Saman Sogndal Studentbarnehage, Sogndal

Vedtekter for Sammen barnehager

§ 1 EIERSKAP
Barnehagene eies og drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen.
Studentsamskipnader er særlovsselskap som er underlagt Lov om Studentsamskipnader. Sammen har driftsansvar for Fagertun barnehage, som er eid av Universitetet i Bergen.
Det vises til egne vedtekter for Fagertun nederst i dette dokumentet.
§ 2 FORMÅL
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Lov om barnehager §1 Formål.) Sammen barnehager skal tilby barnehageplasser med høy kvalitet og som er særlig tilpasset studenters behov.
§3 TAUSHETSPLIKT
Alle ansatte og medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt i h.h.t. barnehagelovens § 44. Derimot gjelder at barnehagepersonellet har opplysningsplikt i h.h.t. § 45og 46.
§ 4 OPPTAK AV BARN
Styret i Sammen fastsetter opptakskriteriene for barnehagene. Barnehagens styrer er opptaksansvarlig. Klage på vedtak behandles av kommunen.
§ 5 OPPTAKSKRITERIER
Innledende bestemmelser: Alle kan søke plass i Sammen barnehager. Studenter er de som betaler semesteravgift til Sammen. Innenfor de ulike opptakskriteriene prioriteres søkerne etter fødselsdato. Opptak av barn skjer i samordnet opptak med kommunen. Søkelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.
Ved opptak gjelder følgende prioritet:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Dette må dokumenteres med skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner. Barn som omfattes av § 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Dette må dokumenteres med vedtak fra barneverntjenesten.
2. Barn av foreldre som pga alvorlig sykdom/funksjonshemming og som mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uføresøknad, uføretrygd, hjelpestønad, grunnstønad eller vedtak om yrkesrettet attføring. Dette må dokumenteres med vedtak /bekreftelse fra NAV.
3. Barn av studenter som er enslige forsørgere. Dette må dokumenteres fra NAV.
4. Barn av studenter som er godkjent som minoritetsspråklige etter kommunens opptakskriterier eller barn av foreldre som deltar i kvoteprogram ved læringsinstitusjonene.
5. Søsken av barn som allerede har plass.
6. Barn av studenter som er tildelt studentbolig.
7. Barn av øvrige studenter.
8. Barn av stipendiater ved lærestedene i Sammen
9. Barn av ansatte i Sammen/Saman.
10. Barn av ansatte ved lærestedene i Sammen
11. Barn av andre søkere i samordnet opptak
§ 6 OPPTAKSPERIODE
Barnehagene har et årlig hovedopptak, med søknadsfrist som vertskommunene (1.mars i Bergen og Sogndal, 15.februar i Haugesund). Søknaden gjelder for det påfølgende studieår. Søknader som kommer etter fristen behandles og legges inn på venteliste. Ledige plasser tildeles fortløpende fra den til enhver tid oppdaterte venteliste. Barna beholder plassen frem til skolestart. Det forutsettes at en av foreldrene er student for at man skal kunne benytte de studentrettede tiltakene i barnehagene. Dokumentasjon for betalt semesteravgift må vises i barnehagen ved oppstart og i løpet av august og januar hvert år.
§ 7 OPPSIGELSESFRISTER
Reglene for oppsigelse gjelder fra den dato kontrakten er underskrevet. Oppsigelsen gjøres enten skriftlig og leveres barnehagens styrer eller ved at en takker ja til annen barnehageplass i kommunens samordnede opptak eller registrerer oppsigelsen elektronisk. Den gjensidige oppsigelsesfristen er en måned, gjeldende fra den 1. eller den 15.Dersom oppsigelsen kommer etter 1. april, må man betale ut juni måned.
Sammen kan si opp avtalen om barnehageplass på følgende vilkår:
- nedleggelse av barnehagen
- vesentlig mislighold av betalingsbetingelsene
- vesentlig mislighold av barnehagens åpningstider
- uriktige opplysninger som grunnlag for opptak eller på egenerklæring om studieforhold.
§ 8 FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Sammen. Styret har vedtatt at foreldrebetalingen følger maksimalsatsene fastsatt i Stortingets budsjettnotat. Betaling av kost kommer i tillegg. Det betales for 11.mnd pr. år, juli er betalingsfri.
§ 9 LEKE-OG OPPHOLDSAREAL
Leke- og oppholdsarealet er fastsatt til minimum 4 m2 pr. barn over tre år, og 5, 3 m2 pr barn under tre år.
§ 10 BARNEHAGENES ÅPNINGSTIDER
Barnehagene i Bergen er åpne mellom 7.00 og 17.00, 5 dager i uken. Barnehagen i Haugesund er åpen mellom 6.45 og 16.30, 5 dager i uken. Barnehagen i Sogndal er åpen mellom 7.15 og 16.15, 5 dager i uken. Den daglige åpningstiden kan endres etter vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg, under forutsetning av en tilpasser åpningstiden for de foreldrene som har behov for det.
Barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Barnehagene i Bergen og Sogndal er stengt mellom jul og nyttår, i påskeuken og er sommerstengt i ukene 28, 29 og 30. Barnehagen i Haugesund er stengt mellom jul og nyttår og fra onsdag kl. 12.00 i påske uken.
Barnehagene har 5 planleggingsdager i året. Datoene fastsettes av styrerne hver høst og varsles i god tid. Foresatte må finne annet tilsyn til sine barn disse dagene.
§ 11 SAMARBEIDSUTVALG
Hver barnehage har et samarbeidsutvalg bestående av to representanter fra foreldrene og to representanter fra de ansatte. En av foreldrerepresentantene skal være student. Barnehagens styrer møter som eiers (Sammens) representant, og er samarbeidsutvalgets sekretær.
§ 12 INTERNKONTROLL
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettethelsevern i barnehager og skoler m.v, og produktkontrolloven. Barnehagens styrer er ansvarlig for internkontrollen i den enkelte barnehage.

Vedtekter for Sammen Fagertun barnehage

Revidert februar 2022.
§ 1 EIERFORHOLD
Universitetet i Bergen (UiB) som statlig virksomhet er eier av Fagertun barnehage, Kalfarveien 59 i Bergen kommune.
Barnehagene drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen. Studentsamskipnader er særlovsselskap som er underlagt Lov om Studentsamskipnader.
§ 2 FORMÅL – som ovenfor, og i tillegg:
Fagertun barnehage skal være et virkemiddel for å rekruttere stipendiater, postdoktorer og kvalifisert forsknings- og undervisningspersonale til UiB. Sikre god gjennomstrømming av doktorgradsstipendiater. For øvrig skal driften av barnehagen være med på å sikre UiB stabil arbeidskraft.
§ 3 SAMARBEIDSORGANER
Fagertun barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg slik det er fastsatt i barnehageloven med forskrifter. Samarbeidsutvalget skal bestå av til sammen seks representanter. UiB og Sammen utpeker hver sin representant som skal være eiers representant i samarbeidsutvalget. Foreldre/ foresatte og ansatte velger to representanter hver.
§ 4 OPPTAKS- OG KLAGEORDNING
Barnehagens styrer innstiller til opptak og direktør i Sammen Barnehage er opptaksmyndighet. Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagen må fremsettes skriftlig for Sammen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.
Finner Sammen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 18 er tilbudt plass, jfr. vedtektenes § 5 - Prioritet ved opptak - punkt 1.Dersom Sammen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal Sammen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er Bergen kommune v/Barnehagemyndigheten.
§ 5 OPPTAKSKRETS/ OPPTAKSKRITERIER
Ved hovedopptaket må barnet ha fylt ett år innen utgangen av november. En av barnets foreldre/ foresatte må ved opptak være ansatt i, eller i ferd med å tiltre, minst 50 % stilling ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Vedkommende må ha sin daglige arbeidsplass ved UiB. Ansatte som har permisjon uten lønn ut over ett år er ikke søknadsberettiget. Barn av studenter ved UiB kan tildeles plass dersom det er ledige plasser etter at tildeling til søkere med prioritet nr. 1-5 er foretatt.
Prioritet ved opptak
  • Barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 18 skal ha prioritet innenfor opptakskretsen. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd skal ha prioritet innenfor opptakskretsen.
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
  • Barn av nyrekrutterte stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell som flytter fra utlandet i opptaksåret for å tiltre stilling ved UiB. Det holdes i tillegg av to plasser til denne gruppen inntil 15. juni.
  • Barn av stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell. Prioritet gis i denne rekkefølgen og etter barnets fødselsdato i hver kategori:
Stipendiater
Postdoktorer
Forsknings- og undervisningspersonell
Barn av øvrige ansatte
Øvrige ansatte får tildelt plass etter barnets fødselsdato.
Barn av studenter ved UiB
§ 6 SØKNAD
Barnehagen følger samordnet opptak i Bergen kommune. Det er søknadsfrist for hovedopptak 1. mars. For suppleringsopptak er det ingen søknadsfrist og det kan derfor søkes om plass gjennom hele året. Plassene ved hovedopptaket tildeles fra august. Suppleringsopptak til ledige plasser foretas gjennom hele året.
§ 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST
Barnehageplassen beholdes til barnet når opplæringspliktig alder, til den sies opp eller foreldrenes/ de foresattes tilknytningsforhold til UiB opphører. Opphører tilknytningsforhold til UiB, kan barnehageplassen beholdes ut semesteret. Det gjøres unntak fra tilknytningskravet til UiB når minst ett av partens barn med plass i barnehagen, har hatt plassen sammenhengende de siste to år før tilknytningsforholdet opphører.
Barnets foreldre/ foresatte kan si opp plassen med 3 måneders varsel regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres til styrer i barnehagen. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/ foresatte har tatt imot plassen. UiB kan som eier si opp avtaleforholdet med 3 måneders varsel på følgende vilkår:
  1. Ved nedleggelse av barnehagen
  2. Ved vesentlig mislighold av betalingsbetingelsene
  3. Ved vesentlig mislighold av barnehagens åpningstider
  4. Når det er gitt uriktige opplysninger som grunnlag for opptak
§ 8 PERMISJON
Det kan søkes om permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene/foresatte har svangerskapspermisjon. Det kan søkes om permisjon for inntil ett år ved utenlandsopphold i forbindelse med arbeidssituasjonen ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Dersom det i de ovennevnte tilfeller søkes om permisjon for en kortere periode enn tre måneder, kreves det betaling for plassen i denne perioden. Ved innvilgelse av permisjon tas det forbehold om at det faktisk er ledig plass i barnehagen ved endt permisjon. Dersom det ikke er ledig plass vil barnet/barna bli tilbudt plass i en av Sammen sine barnehager inntil det igjen blir ledig plass i Fagertun barnehage.
Alternativ plass i en av Sammen sine barnehager er betinget av at foreldre/foresatte, minst en måned i forkant av endt permisjon, melder fra til styrer i Fagertun barnehage om at de ønsker et slikt alternativ.
§ 9 FORELDREBETALING
Det følger av forskrift til barnehageloven – forskrift om foreldrebetaling – at foreldrebetaling ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Universitetet i Bergen har vedtatt at foreldrebetalingen følger maksimalsatsene fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Det betales for 11.mnd pr. år, juli er betalingsfri.
Det gis søskenmoderasjon etter forskriftens § 3.
Det kan etter forskriftens § 4 gjøres unntak fra maksimalgrensen når:
Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil bli rammet
§ 10 ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstid er kl. 07:00 – 17:00 mandag til fredag.
Barnehagen er stengt: Helligdager, 1. og 17. mai. Påskeuken (mandag til onsdag før Skjærtorsdag). 3 uker i juli måned. Jul- og nyttårsaften samt dagene imellom disse.
Det er 5 planleggingsdager hvert år.
§ 11 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leke- og oppholdsarealet er fastsatt til minimum 4 m2 pr. barn over tre år, og 5.3 m2 pr barn under tre år.
§ 12 INTERNKONTROLL
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med barnehageloven § 9 og Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover. Barnehagens styrer er ansvarlig for internkontrollen i barnehagen.